استیوب ( Stube )

دغدغه ما

1 – ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ :
با توﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎب و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺷﻬﺮﯾﻪ و … ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ .
2 – ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ ﮐﺎرآﻣﻮزی ( سخت یابی کارآموزی ) :
در ﮐﻞ راﻫﯽ ﺳﺎده ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺳﺨﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺸﻮد .
3 – ﺟﯿﺐ ﺧﺎﻟﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن :
ﻧﺒﻮد راﻫﯽ ﺳﺎده ﺑﺮای درآﻣﺪزاﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﻗﺖ آزاد ﮐﺎر ﮐﻨﺪ
4 – ﮔﻤﺮاﻫﯽ :
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در رﺷﺘﻪ ﺧﻮد و ﮔﻤﺮاﻫﯽ در رﺷﺘﻪ ﺧﻮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺳﺨﺖ درﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎه و دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ

مهارت‌های تیم

1 – اﻣﯿﺪ روﯾﻨﺪه ( دانشجوی مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد ) :
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ موبایل و بک اند – ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و برند سازی

2 – ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﺧﻄﯿﺐ ( دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شیراز ) :
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ موبایل و بک اند –

3 – ﻣﺠﺘﺒﯽ رﺟﺎﯾﯽ ( دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان) :
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ موبایل – COO

رؤیاهای تیم

هدف ما این است ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ که با ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ و درآﻣﺪ زاﯾﯽ دانشجویان ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﻨﯽ ﭘﺮوژه و ﺣﺘﯽ از درس ﺧﻮاﻧﺪن ، در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ( 1.500.000 ﻧﻔﺮ ) را ﺟﺬب ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮐﻨﯿﻢ و رﺷﺪ ﺻﻌﻮدی را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿم –
همینطور با برترین دانشگاه های ایران همکاری داشته باشیم –
همچنین ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮاﮐﺰی در ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻬﺎرت ﺟﻮﯾﯽ داشته باشیم –
نمایش ﮐﻠﯿﺎت ﻫﺮ رﺷﺘﻪ در ﺑﻼگ ﻫﺎﯾﯽ در وﺑﺴﺎﯾﺖ و معرفی تمام رشته ها و زیرشاخه های آن ( حتی مهارت های لازم در رشته های مختلف ) –
اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺪوق داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ –
و در نهایت میخواهیم به بزرگترین و تخصصی ترین مجمع مجازی دانشجویی تبدیل شویم و از ما به عنوان سمبل دانجشو در کشور یاد شود . جایی که هر دانشجو بتواند با کمک استیوب راحتتر قدم بردارد و پیشرفت کند .

اشتراک

0 از 10,000,000 ریال

برای حمایت از کمپین بایستی به حساب کاربری خود وارد شوید:
اگر در پلتفرم نوآوری هم آوا حساب دارید، وارد حساب خود شوید
ورود به حساب کاربری
اگر تا کنون ثبت نام نکردید، برای حمایت ثبت نام کنید
ثبت نام حامی

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


پلتفرم نوآوری هم آوا

هم‌آوا

“شرکت هم‌آوا” ( با نام ثبتی کارخانه نوآوری هم‌آوا) از ادغام شتاب‌دهنده آواتک در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات (شامل شتابدهنده آواگیمز)، شتاب‌دهنده شزان در حوزه فناوری‌های همگرا، فضای کاری اشتراکی زاویه و شرکت نوآوا ارائه‌‌کننده‌ی راه‌ کارهای رشد به کسب‌وکارها، شکل گرفته است و اکنون در محل کارخانه نوآوری آزادی مشغول به کار است.

همراهان

ساخته شده با و در کارخانه نوآوری هم‌آوا (پائیز۱۳۹۹ )