اپراتور سیستم هستم
عضو تیم یا بنیانگذار هستم
حامی یا سرمایه گذار هستم