صفحه شخصی افراد

سهیل عباسی

هم‌بنیانگذار خوشفکری هم‌بنیانگذار شهریبان

دوره‌ها

ارزش پیشنهادی
تعیین KPIها و پایش آن ها بر اساس سنجه های AARRR
محاسبه اقتصاد یکان
سنجه‌های کلیدی استارتاپ(پرسش و پاسخ گروهی)
سنجه‌های کلیدی استارتاپ
آموزش تستی
ساخت MVA(پرسش و پاسخ گروهی)
اعتبارسنجی مسئله و مشتری با ایجاد MVA
سنجه‌های کلیدی استارتاپ
MVP / MVA تطابق

“شرکت هم‌آوا” ( با نام ثبتی کارخانه نوآوری هم‌آوا) از ادغام شتاب‌دهنده آواتک در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات (شامل شتابدهنده آواگیمز)، شتاب‌دهنده شزان در حوزه فناوری‌های همگرا، فضای کاری اشتراکی زاویه و شرکت نوآوا ارائه‌‌کننده‌ی راه‌ کارهای رشد به کسب‌وکارها، شکل گرفته است و اکنون در محل کارخانه نوآوری آزادی مشغول به کار است.